månadsarkiv: mars 2024

2024 årsmöte för Konst- och kulturföreningen Camarin

När?

Fredag 5 april, klockan 18.

Var?

Sal 11 Ungdomens hus, Torpgatan 21

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fråga om mötet i behörig ordning utlysts.
 3. Fastställande av röstlängden (närvarande medlemmar antecknar sig på
  närvarolista som bifogas protokollet).
 4. Val av ordförande för mötets överläggningar, sekreterare samt två
  justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte mötesordföranden justera mötets
  protokoll.
 5. Angivande av övriga ärenden samt fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive kassarapport.
 7. Revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 9. Val av styrelseledamöter enl § 5 i stadgarna. Val av ordförande för 2 år (ej aktuellt
  Anders Mårtensson vald 2023). En ordinarie ledamot väljs på 2 år (ej aktuellt, Leif
  Andersson vald 2023). En andra ordinarie ledamot väljs på 2 år (Hans Kyhlbäck
  vald på årsmötet 2022 för 2 år). Minst två till högst fyra ordinarie ledamöter väljs
  på 1 år. Minst två suppleanter väljs för 1 år.
  10.Val av revisorer enl § 6 i stadgarna. Minst en revisor och en suppleant väljs på 1
  år.
  11.Val av valberedning enl § 7 i stadgarna. Ordinarie och suppleanter väljs på 1 år.
  12.Fastställande av medlemsavgifter för år 2025.
  13.Mötet avslutas.

Vänligen anmäl om du vill ha mat efter mötet. Detta gör du genom att skicka ett sms till Anders Mårtensson på 0723 031 450.